Sponsor Generalny
ARC Europe Sponsor Generalny
Głowny Sponsor Automotive
Inter Cars Głowny Sponsor Automotive
Sponsorzy i Partnerzy

Regulamin

Informujemy, że administratorem podanych w formularzu rejestracyjnym przez Państwa danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail lub nazwę firmy/instytucji jest:

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 17 (02 – 516 Warszawa), wpisany do  rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000245396, NIP 5252360686, REGON 140354867

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie „RODO”, celem zapewnienia właściwej ochrony osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przekazujemy poniżej informacje dotyczących przetwarzania takich danych.

1. ADMINISTRATOREM Państwa danych osobowych będzie:

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 17 (02 – 516 Warszawa), wpisany do  rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000245396, NIP 5252360686, REGON 140354867

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby obejrzenia Gali Nagród PZWLP 2021 online (zw. dalej Galą) transmitowanej na żywo za pośrednictwem strony www.galapzwlp.pl w dniu 2 grudnia 2021 roku w godzinach od 19:00 do 21: 00 - w tym w celu potwierdzenia rejestracji, otrzymania przypomnienia
o wydarzeniu i jego obejrzenia lub wysłania materiałów informacyjnych związanych z Galą. 

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest zgoda, wyrażona przez zaakceptowanie niniejszych warunków co do obejrzenia Gali Nagród PZWLP 2021 online, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych są podmioty zewnętrzne dostarczające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty wspierające organizację i przeprowadzenie Gali Nagród PZWLP 2021 online, które działają na zlecenie Administratora.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane będą przetwarzane przez okres 2 lat, a w każdym przypadku nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z RODO.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na adres: michal.jankowski@pzwlp.pl Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem przez PZWLP Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO)
i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości obejrzenia transmisji online Gali Nagród PZWLP 2021.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.